diumenge, 16 de febrer del 2014

Ni tan blanc, ni tan pur, ni tan immaculat, sinó que gris tirant a negre

En el passat al ple ordinari del mes de gener el grup municipal del PSC a l’Ajuntament de Tortosa va denunciar un seguit d’irregularitats en les actuacions que l’Ajuntament va encarregar a l’empresa municipal GUMTSA, concretament pel que fa a les obres de la Caserna de la Policia Local i del Magatzem de la Brigada Municipal, unes obres que es van inaugurar fa cinc anys. A més, la GUMTSA ha presentat una factura a intervenció municipal de l’Ajuntament per un import de gairebé un milió d’euros en relació a la compra de quatre immobles els anys 2010 i 2011 sense encàrrec previ per part de l’Ajuntament. Totes dues circumstàncies s’han dut a terme sense el procediment legal adequat, segons la Intervenció Municipal.

La situació s’ha posat de manifest quan s’ha portat a aprovació del plenari la convalidació dels contractes de lloguer que la empresa municipal GUMTSA cobra a l’Ajuntament i que van demostrar, segons la Intervenció Municipal, “una desviació considerable entre les actuacions que l’Ajuntament va encarregar a la GUMTSA mitjançant el contracte programa aprovat per acord del Ple de 7 de maig de 2007, tant pel que fa a les despeses finals com a les condicions de finançament”. 

Segons el mateix informe d’Intervenció, aquestes desviacions de l’encàrrec inicial s’han efectuat sense la prèvia tramitació del preceptiu expedient de modificació del contracte, programa en què hauria d’haver-se justificat la conveniència i necessitat de les modificacions perquè posteriorment el Ple hagués aprovat la modificació i simultàniament autoritzat la major despesa i les noves condicions de finançament.  El que van portar al ple és un dictamen aprovat en la Comissió Informativa de Serveis Centrals amb els vots favorables de CiU, en què ens diuen que les obres de la caserna de la Policia Local se’ls h van desviar en un 27,33% i les del magatzem de la brigada municipal en un 57,42%.

En aquest sentit, cal explicar que la GUMTSA, que és una empresa de l’Ajuntament, de propietat municipal al 100%, ha fet dues obres, que sobrepassen el seu cost. Per fer aquestes obres, per les quals es demana un préstec, l’empresa municipal, cobra al propi Ajuntament un lloguer. Com que les obres a l’Ajuntament li costen més del previst, la GUMTSA li puja el lloguer a l’Ajuntament “que evidentment no es queixa que li pugin el lloguer”. 

Pel que fa l’altre punt de l’ordre del dia, respecte a la adquisició de quatre immobles per part de GUMTSA, la Intervenció Municipal també diu textualment que “no existeix acte formal d’aprovació de cap encàrrec de gestió que habiliti a GUMTSA per l’adquisició d’immobles per compte de l’Ajuntament, la qual cosa suposa l’incompliment del que estableixen els articles 15.1 de la Llei 30/1992 i 24.6 del TRLCAP apreciant-se, per tant, la falta total del procediment legalment establert”. El mateix informe continua que “es suspèn la tramitació de l’expedient, per l’omissió de tràmits essencials” i que les actuacions de GUMTSA estan incurses “en causa de nul·litat per haver-se realitzat prescindint totalment del procediment legalment establert”.

El nostre grup municipal va demanar a l’alcalde i a la regidora d’Urbanisme i presidenta de GUMTSA, que assumeixin les seves responsabilitats en aquesta situació amb les següents paraules “Set anys defensant que el seu govern, Sr. Bel, era blanc, pur i immaculat i ara els ciutadans i ciutadanes comencen a veure que, ni tan blanc, ni tan pur, ni tan immaculat, sinó que gris tirant a negre”. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada